ත්‍රස්ත මුක්ත පසුබිමක් යටතේ පාකිස්තානය සමගින් ගණුදෙනු පැවැත්විමට සූදානම් : විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වරිය

ත්‍රස්තය සහ සාකච්ජා කිසිසේත් එකට ගෙන යා නොහැකි බව බව ඉන්දියාව නැවත වරක් පාකිස්තානයට තරයේ ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඒ අතරම ත්‍රස්ත මුක්ත පසුබිමක යටතේ පාකිස්තානය සමගින් ගණුදෙනු පැවැත්විමට සූදානම්  විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සුස්මා ස්වරාජ් මහත්මිය තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. නවදිල්යේහි පැවැත්වුනු වැඩසටහනක් අමතමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වරිය ඒ අයුරින් සඳහන් කොට තිබුනාය. ඉස්ලාමාබාදය ත්‍රස්තවාදින්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගතයතු බව ඇය තවදුරටත් තරයේ ප්‍රකාශ කොට ඇත.