ලක්ෂය සෙන්ට චයිනා මස්ටර්ස් බැඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි පුර්ව අර්ධ අවශාන වටයට ප්‍රවේශවිමට අවශ්ථාව ගෙනදෙයි

ආසියා කනිෂ්ථ බැඩිමන්ටන් ශුර (Asian junior champion) ලක්ෂය සෙන්ට (Lakshya Sen) චිනයේ, ලිංසුයිහි (Lingshui), පවත්වන ලද චයිනා මස්ටර්ස් බැඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි (China Masters Badminton tournament) මිනිත්තු 46 ක් පමණ කොටි තරඟයකින් දකුණු කොරියානු ක්‍රිඩක හා යොං-වුං (Ha Young-woong) 21-14 සහ  21-15 ලෙසින් සෘජුව පරාජයට පත්කරමින් ඊයේ පුරුෂ කේවල පුර්ව අර්ධ අවශාන වටයට ප්‍රවේශවිමට අවශ්ථාව ගෙනදි ඇත. ලක්ෂය බැඩ්මිමන්ටන් ක්‍රිඩා ක්ෂේත්‍රෙය්හි දැන් 104 වන ස්ථානයේහි වැජඹෙයි. ලක්ෂය අද චින ක්‍රිඩක සොව් ඡ ගි (Zhou Zeqi) හා තරඟ වදිමට නියමිතය.