නවසිලන්ත මුස්ලිම් පල්ලියක සිදුවුනු වෙඩි තැබිමේ සිද්ධියෙන් විවධාකාර හානි

නවසිලන්තයේ අල් නුර් (Al Noor) මුස්ලිම් පල්ලියේහි සිදකුරාදා සිදුවුනු වෙඩි තැබිමේ සිද්ධිය මධ්‍යයේ එහි කඩා වැඩුණු ආයුධ සන්නද්ධ පොලිස් බලකාය මගින් විවධාකාර හානි සිදුවුනු බව ප්‍රාදේශිය වාර්තා මගින් සඳහන් කරයි. වෙඩි තැබිම සිදුකරගෙන යන අවිගත් පුද්ගලයා දැනුනුත් ජිවතුන් අතරින් පසුවන මෙයින් පසුබිම තරමකින් අනතුරුදායි බව නවසිලන්ත පොලිසිය පවසයි. ක්‍රිස්ට්චර්ජ් (Christchurch) ප්‍රදේශයේ සෑම පාසැලක්ම වසා දමමින් ප්‍රාදේශිය අධිකාරියෝ නිවස් තුල රැඳි සිටින ලෙසින් ප්‍රදේශයේ වැසියන්ට අවවාද කොට ඇත. එම පල්ලිය තුල විශාළ සිසුන් පිරිසක් දේශගුණ විපර්යාස වැඩසටහනකට සහභාගි වෙමින් සිටිති. එම වෙඩි තැබිමේ සිද්ධිය මධ්‍යයේ බංගලාදේශි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එම පල්ලියේහි සිටිය බව දැක්වෙන වාර්තා ඔවුන්ට කිසිදු හානියකින් තොරව එයින් ඉවත්විමට හැකිවුනු බව යැයි තවදුරටත් දැක්වේ.