නයිජේරියාවේ පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටි 12 ක් මරමුවට පත් වෙති

නයිජේරියාවේ, ලාගොස් ( Lagos) නගරයේ, පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටි මිගිය පිරිසගේ සංඛ්‍යාව 12 ක් ලෙසින් ඉහල නැංවි ගොස් ඇත. තරමක අබලන් එම ප්‍රාථමික සහ නර්සරි පාසැල් ගොඩනැගිල්ල පසුගිය බදාදා අනපෙක්සිත විධියෙන් කඩා වැටි ඇත. නයිජේරියා ජාතික හදිසි කාර්‍යසාදක බලකායට අනුව තවත් විශාළ පිරිසක් සුන්බුන් අතරේ මැදිවි සිටිනා වියහැකි යයි සැක කරයි. එම පාසැල් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටිමේ හේතුව ගැන මේ දක්වා දෙන ගැනිමට නොහැකිවි ඇත. එම අනතුර ගැන තරයේ පරික්සණයක් පැවැත්විමට ලාගොස් නගරයේ බලධාරියෝ ප්‍රතිඥදි ඇත.