අද දිනය ‘ලෝක වකුගඩු දිනය’ ලෙසින් සමරනු ලබයි

අද දිනය ‘ලෝක වකුගඩු දිනය’ (World Kidney Day) ලෙසින් සමරනු ලබයි. ‘ලෝක වකුගඩු දිනය’ මාර්තු මස දෙවන බ්‍රහස්පතින්දා වාර්ෂිකව පවත්වයි. මෙම . ‘ලෝක වකුගඩු දිනයෙන්’ ලෝකයාට වකුගඩුව ගැන මෙන්ම වකුගඩු රෝගය ගැන දැනුවත් කිරිම සිදුකරයි. මෙවර’ලෝක වකුගඩු දිනයේ’ තේමාව,  ‘Kidney Health for Everyone Everywhere’ යන්නැන් යොදවා ඇත. එම දිනය සමරමින් මුළු රටපුරාම විවිධාකාර වැඩසටහන් සංවිධානය කොට ඇ ත. වකුගඩු රෝග නිවාරණය ගැන අපේ AIR News ප්‍රවෘත්ති සේවාවට කරුණු දැක්වු AIIMS මහ රෝහලේ, වකුගඩු අංශයේ මහාචාර්‍ය ආර්.කේ යාදව්, blood sugar පාලනය යටතට රඳවා ගැනිම සහ සහ pain killerභාවිත පුරුද්ද අත්හැරිමකින් වකුගඩු රෝග පහසුවෙන් මග හරවා ගත හැකි බව යැයි පවසා ඇත.