පැහැරගෙන ගිය නයිජෙරියානු පාසැල් සිසුන් 112 දෙනා දැනුනුත් ආගිය අතක් නොමැති බව වාර්තා වේ

බොකෝ හරම් (Boko Haram) ත්‍රස්තවාදින් විසින් වසර පහකට ඉහතදි පැහැරගෙන ගිය නයිජෙරියානු පාසැල් සිසුන් 112 දෙනා දැනුනුත් ආගිය අතක් නොමැති බව වාර්තා වේ. 2014 වසර අද වැනි දිනක ආයුධ සන්නද්ධ ත්‍රස්තවාදින් පිරිසක් චීබොක් නේවාසිකාගාරයට කඩා වැදි පාසැල් සිසුන් 276 ක් පැහැරගෙන යාස සිදු විය. එම සිසුන්ගෙන්  164 ට ජිවිත බේරා ගැනිමට හැකිවි ඇත. නයිජේරියාවේ බොකෝ හරම් ත්‍රස්තවාදින් අතින් අඩුම තරමින් 27,000 ක් පමණ අහිංසකයින් පිරිසක් ඝාතනය වි ඇත.