ෆින්ලන්ත මහ මැතිවරණයෙන් සෝසියල් ඩෙමොක්‍රටික් පාර්ටි පක්ෂට ජය අත්කර ගැනිමට හැකිවේ

ෆින්ලන්ත පාර්ලිමේනතුවේ සාමාජිකයින් 200 දෙනෙක් තෝරාපත් කොට ගැනිම සඳහා පවත්වන ලද මහ මැතිවරණයෙන් ඇන්ටි රින්නේගේ (Antti Rinne) ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ෆින්ලන්ත වාමාංශික බලවේගය වන සෝසියල් ඩෙමොක්‍රටික් පාර්ටි (Social Democrats) පක්ෂට අසුන් 40 ක් දිනා ගනිමින් තරමක ජයක් අත්කර ගැනිමට හැකි විය. ෆින්ස් පාර්ටි (Finns Party) පක්ෂයටද අසුන් 31 ක් දිනා ගැනිමට හැකි විය. ජාතික සන්ධාන පාර්ටි (National Coalition Party) පක්ෂයටත් අසුන් 38 ක් දිනා ගැනිමට හැකි විය.  පාලක සෙන්ටර් පාර්ටි (Centre Party) පක්ෂයට දිනා ගැනිමට හැතිවුයේ හුදු ආසන 31 ක් පමණි.අනිත් අසුන් වෙනත් දේශපාලන බලවේගවල් විසින් දිනාගෙන ඇත.