භූතාන් රජය බිබිඅයිඑන් මුලපිරුම සම්බන්ධ යෝජනාව සම්ම්ත කරගැනිම සඳහා සෙනට්හි ඉහල මන්ත්‍රන සභාවට ඉදිරිපත් කිරිමට යයි

භූතාන් රජය බිබිඅයිඑන් (BBIN)  මුලපිරුම හෙවත් බංග්ලාදේශ්-භූතාන්-ඉන්දියා-නේපාල් (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal) මහ මාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග සමබන්ධතා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ යෝජනාව සම්ම්ත කරගැනිම සඳහා තම සෙනට් සභාවේ ඉහල මන්ත්‍රන සභාවට ඉදිරිපත් කිරිමට සූදානම් වේ. භූතානයේ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්‍ය. ලොටේ සෙරිංග්ගේ බංග්ලාදෙශ් චාරිකාව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට කෙටි පැහැදිළි කිරිමක් පිරිනමන බංග්ලාදේශයේ විදේශ කටයුතු ලේකම් සහිදුල් හක් (BBIN)  මුලපිරුම කලාපයේ සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධියට අතිශයෙන් වැදගත් වන බව යැයි සඳහන් කොට ඇත. භූකාන් පාර්ලිමේන්තුවේහි එම යෝජනාව කිසිදු බාධාවකින් තොරව සම්මත කරගැනිමට හැකි වේවායි ඔහු තවදුරටත් බළා පොරොත්තු පලකර සිටියේය.