පාකිස්තානය හොඳ හිත විදහා දක්වමින් තව ඉන්දිය ධිවරයින් 100 ක් මුදවා හරියි

පාකිස්තානය හොඳ හිත විදහා දක්වමින් තව ඉන්දිය ධිවරයින් 100 ක් මුදවා හැර දමා ඇත. තම භණ්ඩනාගාර වල දඬුවම් විඳමින් සිටින ඉන්දිය ධිවරයින් 360 දෙනෙක් අදියරවල් සතරකින් මුදවා හැරිමට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන වැඩසටහන යටතේ පසුගිය සෙනසුරාදා එම ධිවරයින් 100 දෙනාව මුදවා හැර ඇත. එම වැඩසටහනේ ප්‍රථම අදියරය යටතේ මෙම මස 7 දා ධිවරයින් 100 ක් ඉන්දියාවට පිටත් කොට එවා ඇත. කරච්චිය සිට දුම්රියෙන් ගෙනවිත් ඔවුන් වගා දේශසිමාව දිගේ ඉන්දිය බලධාරින්ට බාර දිමට නියමිතය.