එන අයි එ ඒජන්සිය 2017 ලෙට්පොරා ප්‍රහාර සිද්ධියට සම්බන්ධ වුනු පස් වන චූදිතයාවත් අත් අඩංගුවට රැගනි

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පුල්වාමා දිස්ත්‍රික්කයේ 2017 වසර ලෙට්පොරාහි  CRPF ආරක්ෂක භට කණ්ඩායමකට එරෙහිව එල්ල කල ප්‍රහාර සිද්ධියට සම්බන්ධ වුනු ඉර්සද් අහමඩ් රේෂි නැමති පස් වන චූදිතයාවත් එන් අයි එ (NIA) හෙවත් ජාතික පරික්ෂණ ඒජන්සියට (National Investigation Agency) අත් අඩංගුවට ගැනිමට හැකිවි ඇත. එම ප්‍රමාරය ජයිස් – එ- මොහම්මඩ් ත්‍රස්තවාද සංවිධානයට අයත් සාමාජිකයින් තිදෙනෙක් අතින් සිදු කෙරුනු බව බලධාරියෝ තවදුරටත් පෙන්වා දෙති. අත් අඩංගුවට රැගත් අපරාධ කරුවාත් ජයිස්-එ-මොහම්මඩ් සංවිධානයේ ක්‍රියාශිලි සාමාජිකයෙක් වේ.