ලොක්සභා මැතිවරණයේ දෙවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු උණුසුම් අතට හැරි යයි

ලොක්සභා මැතිවරණයේ දෙවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු උණුසුම් අතට හැරි යයි. මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ලබාදි ඇති කාලය ඉදිරි දින දෙකින් අනතුරුව අවශන් වේ. එම අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 12 ට සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශ එකක අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 97 ක ඡන්දදායකයෝ මීළඟ බ්‍රහ්සපතින්දා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදු කරති. දේශපාලන පක්ෂ කන්ඩායම් වල නායකයෝ අවශාන මොහොතේදිත් ඡන්දදායකයින්ව ආකර්ශණ කරගැනිමට නොමඳ ප්‍රයත්නයන්හි නිරතවි සිටිති.