මෝටර් ධාවන තරඟය: ලෙවිස් හැමිල්ටන්ට ෆොර්මියුලා වන් ඉසව්වේ 1,000 වන තරඟයෙනුත් ජය ගැනිමට හැකි වේ


චිනයේ පැවැත්වුනු චයිනිස් ග්‍රැන්ඩ් ප්‍රි (Chinese Grand Prix) මෝටර් ධාවන තරඟයෙන් ලෙවිස් හැමිල්ටන්ට (Lewis Hamilton) සය වන වටාවටද ඊයේ ෆොර්මියුලා වන් (Formula One) ඉසව්වේ 1,000 වන තරඟයෙන්ද ජය අත්කර ගැනිමට හැකි විය. මෙම තරඟයේදි මර්සිඩස් (Mercedes) කණ්ඩායමේ ඉදිරි පෙලේ  වල්ටේරි බොටාස් (Valtteri Bottas) වැනි රිය ධාවකයින් අභිබවා සිටිමට හැමිල්ටන්ට හැකි විය. ඒ අතරම මෙය හැමිල්ටන්ගේ 75 වන ජයග්‍රහණයද වේ.