සෝමාලියාවේ මෙහෙයෙවු ගුවන් ප්‍රහාරයකදි අයි එස් ත්‍රස්තවාද සංවිධානයේ දෙවන අණදෙන නිළධාරියෙක් මරමුවට පත්වේ

සෝමාලියාවේ වයඹදිග කලාපෙයේ පුන්ට්ලෑන්ද්හි හිරිරියෝ (Hiririo) නැමති ගම්මානයේහි මෙහෙයවන ලද ගුවන් ප්‍රහාරයකදි ඉස්ලාමිය රාජ්‍ය (IS) ත්‍රස්තවාද සංවිධානයේ දෙවන අණදෙන නිළධාරියෙක් මරමුවට පත්වුන බව සොමාලියානු බලධාරයෝ අද ප්‍රකාශ කොට ඇත. කෙසේ නමුදු එම ගුවන් ප්‍රහාරය කවුරුන් විසින් සිදු කරන ලද්දක්ද යන ගැන සෝමාලි බළධාරියෝ අනාවරණය කොට නොමැත.