එක්සත් අරාබි එමිරේටය ලෝකයේ ප්‍රධානතම කෘතිම බුද්ධි ශිඛර සමුළුව පැවැත්විමට යයි

එක්සත් අරාබි එමිරේටය (UAE), ආණ්ඩු වල අනාගතය, ව්‍යාපාර සහ සමාජය වැනි විෂයන් ගණනාවක් සමබන්ධයෙන් ගෝලිය මටිටමින් සංවාදයක් ඇති කරගැනිමට ලෝකයේ ප්‍රධානතම කෘතිම බුද්ධි ශිඛර සමුළුව (Artificial Intelligence,AI Summit) පැවැත්විමට සැසෙයි. ඩුබායේ Dubai World Trade Centreහි, මෙම මස 30 සහ සහ ලබන මස 1 දා තෙක් එම ශිඛර සමුළුව පැවැත්විමට නියමිතව ඇත. එම දෙදින ශිඛර හමුවට ලෝක නියකයින් විශාළ පිරිසක් සහභාගි විමට නියමිතව ඇත. දේශකයින් 130 ක් තෘතිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ දැක්ම ඉදිරිපත් කිරිමටද නියමිතය.