2019 ලෝක් සභා මහ මැතිවරණය : බි ජෙ පි පක්ෂය අපෙක්ෂකයින් සය දෙනෙකුගෙන් යතු තම තව නම් ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරයි

බි ජෙ පි පක්ෂය, 2019 ලෝක් සභා මහ මැතිවරණය සඳහා අපෙක්ෂකයින් සය දෙනෙකුගෙන් යතු තම තව නම් ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත. අර්වන්ද් සර්මා රොථක් ප්‍රදේශය සඳහාත් අනතුරුව බිරිජේන්ද්‍ර සි හිසර් ලොක් සභා අසුන සඳහාද නම් කොට ඇත. බිෂ්නු දත් මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ ඛජුරාඕ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.