අබු ඩාබි ජාත්‍යන්තර පොත් සල්පිල: ආරාධිත රටට පිරි නමන උච්ජතම සම්මානය ඉන්දියාවට පුදකෙරේ

අබු ඩාබි දැන් පැවැත්වෙන 29 වන ‘අබු ඩාබි ජාත්‍යන්තර පොත් සල්පිල’ (Abu Dhabi International Book Fair), (ADIBF),  ආරාධිත රටට පිරි නමන උච්ජතම සම්මානය” (Guest of Honour) ඉන්දියාවට ප්‍රදානය කොට ඇත. රටවල් 50 ට අයත් පොත් ප්‍රදර්ශකයින් 1000 ක් මෙම ජාත්‍යන්තර පොත් සල්පිලට සහභාගි වි සිටිති. මෙම පොත් සල්පිල එක්සත් අරාබි එමිරේටයේ අගනගර අබුඩාබිහි මෙම මස 24 සහ 30 දා අතර පැවැත්විමට යයි.