අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මහාරාස්ට්‍ර සහ රාජස්ථාන් යන ප්‍රාන්ත දෙකේ අද මැතිවරණ වයාපාරයන්හි සම්බන්ධවිමට යයි

අග්‍රාමාත්‍ය නරෙන්ද්‍ර මෝදි මහතා මහාරාස්ට්‍ර සහ රාජස්ථාන් යන ප්‍රාන්ත දෙකේ අද මැතිවරණ වයාපාර ගණනාවකට සම්බන්ධවිමට නියමිතය. එතුමන් මහරාස්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ඩිනඩොරි සහ නන්දුර්බාර් යන ප්‍රදේශ දෙකේ සහ රාජස්ථානේ ප්‍රාන්තයේ අදයිපුර් සහ ජොඩ්පුර් යන ප්‍රදේශ දෙකේ  මැතිවරණ ව්‍යාපාරයන්හි අද සහභාගිවිමට නියමිතව ඇත. බි.ජෙ.පි පක්ෂයේ සභාපති අමිත් ෂාහ් බටහිර බැංගාලයේහි අද උලුබෙරියා, ක්‍රිෂන්නගර්, රාම්පුර්හත් සහ බර්ධමාන් යන ප්‍ර දේශයන්හි මැතිවරණ ව්‍යාපාරයන්හි නිරත වි සිටි. කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපති රහුල් ගාන්ධි උත්තර් ප්‍රදේශ්හි අද අමෙති සහ රයිබෙරලි යන ප්‍රදේශ දෙකේ චාරිකාවකට නිරවි සිටි.