ලෝක් සභා මැතිවරණයේ 7 වන සහ අවශානතම අදියරයට අදාල ප්‍රකාශ අද නිකුත් කෙරේ

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ 7 වන සහ අවශානතම අදියරයට අදාල ප්‍රකාශ අද නිකුත් කිරිමට නියමිතය. එම අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 7 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශයකට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 59 ක මෙයි 19 දා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදු කෙරේ. අපේක්ෂකයින්ට අද දිනය සිට නාම යෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා කාලය සහ අවහ්ථාව ලබාදි ඇත.