බලි දිවයිනේ මවුන්ට් අගුංග් ගිනි ක්න්ද නැවත ලෝදි පිට දමයි

ඉන්දුනිසියාවේ නිවාඩු නිකේතනයක් වන බලි දිවයිනේ පිහිටා ඇති මවුන්ට් අගුංග් (Mount Agung volcano) ගිනි ක්න්ද පසුගිය සෙනසුරාදා සිට නැවත ලෝදිය පිට කිරිම අරඹා ඇත. එම ගිනි ක්නද සිට කි.මි. 2 ක පමණ දුර අවකාශය අවට අඟුරු හමාගෙන යාමද අරඹා ඇත. එම කාරණය ගැන ප්‍රකාශයක් පිරිනමන ඉන්දුනිසියානු ජාතික ඛේදවාචක පරිපාලන ඒජන්සියේ නිලප්‍රකාශක් සුතොපෝ පුර්වෝ, ඉන්දුනිසියාවේ වේලාවෙන් සෙනසුරාදා පෙරවරු 08:23 සිට එම ගිනි කන්දේ ලෝදිය සහ අඟුරු පිට කිරිම අරඹා තිබුනු යැයි පෙන්වාදි ඇත. එයින් ගෙනදිය හැකි අනවශ්‍ය බලපෑම් මගින් මිදිමට ප්‍රාදේශිය පරිපාලනය ප්‍රදේශයේ වැසියන්ට මස්ක් වැසුම් පිරිනමා තිබෙන බව යැයි එම නිලප්‍රකාශකයා තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. කෙසේ නමුදු මේ දක්වා සිදුවුනු කිසිදු මිනිස් හෝ දේපොල් හානි ගැන වාර්තාවි නොතිබුනු බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. මවුන්ට් අගුංග්  ගින කන්ද කරංගසේම් (Karangasem) දිස්ත්‍රික්කය සිට කි.මි. 70 ක් පමණ දුරකින් පිහිටා ඇති සුප්‍රසිද්ධ සංචාරක තිප්පොලක් වන කුටාහි (Kuta) පිහිටා ඇත. 1963 වසරදි සිදුවුනු එම ගිනිකන්ද පුපුරායාමේ අනතුරින් 1,100 ක් පමණ පිරිසක් මරමුවට පත්ව ඇත.