රජය සෑම පලාත්සභා මැතිවරණයක්ම ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ යන්ත්‍ර යොදවාගෙන පැවැත්විමට යන බව බංග්ලාදේශය ප්‍රකාශ කරයි

 

රජය බංග්ලාදේශයේ පැවැත්විමට යන සෑම පලාත්සභා මැතිවරණයක්ම ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ යන්ත්‍ර යොදවාගෙන පැවැත්විමට යන බව බංග්ලාදේශයේ මැතිවරණ කොමිසමේ ලේකම් හෙපඋද්ධින් අහමද්  ප්‍රකාශ කර ඇත. රජය මෙන්ම මැතිවරණ කොමිසමත් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ යන්ත්‍ර වලට අතිශය විශ්වාසයක් තිබෙන බව යැයි ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. තුන්වන ලිංගයට අයත් ජන කොටසත් ඡන්දායකයින්ගේ නාම ලයිස්තුවට ඇතුලත් කිරිමට යන බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. ඡන්දදායකයින්ගේ නාම ලයිස්තුවට කිසිදු රොහිංගියා හෝ විදේශිකයින්ගේ නම් ඇතුලත් කර නොගන්නා බව බංග්ලාදේශ් මැතිවරණ කටයුතු ලේකම් වරයා තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත.