ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශුරතා තරඟ වටයේ ආරඹ දිනයේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩකයින්ට පදක්කම් 5 ක් දිනා ගැනිමට හැකිවෙති

ඩොහාහි (Doha) දැන් පැවැත්වෙන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශුරතා (Asian Athletics Championships) තරඟ වටයේ ආරඹ දිනයේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩකයින්ට පදක්කම් 5 ක් දිනා ගැනිමට හැකිව ඇත. හෙල්ල විසි කිරිමේ ඉසව්වෙන් අන්නු රානිට සහ මිටර් 3000 ස්ටපග් චේසර් ඉසිව්වෙන් අවිනාස් සබ්ලේට රිදි පදක්කම් දිනාගැනිමට හැකිවි ඇත.