පිලිපීනයේ සිදුවුනු භුමිකම්පනයකින් 11 ක් පමණ පිරිසක් මරමුවට පත්වුනු අතරට 100 ට වඩා පිරිසකට තුවාල සිදුකරලති

අගනගර මැනිලාවට වයඹ දිගින් උතුරු පිලිපීනයේ ඊයේ සිදුවුනු රි.ප. 6.1 ක් දැක්වුනු භුමිකම්පනයකින් අඩුම තරමින් පුද්ගලයින් 11 ක් පමණ පිරිසක් මරමුවට පත්වුනු අතරට 100 ට වඩා පිරිසකට තුවාල සිදුකොට ඇත. එයින් අගනගර මැනිලා අවට ගුවන්, දුම්රිය සහ වෙනත් මහමාර්ග ප්‍රවාහන සේවාවන්ටද අතිශයෙන් හානි සිදුකරවා ඇත. ගොඩනැගිලි සහ වෙනත් යටිලල පහසුනම් වලටද විශාළ ලෙසින් හානි සිදුව ඇත. බේරා ගැනිමේ මෙහෙයුම් නොකඩවාම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යයි.