රුසියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය වරයා නව යුක්‍රේන් නායකයා සමගින් යහපත් සමුබන්ධතා පවත්වා ගැනිමේ අපේක්ෂා පලකරයි

අළුතින් තේරිපත්වි සිටින ජනාධිපති වොලොඩිමිර් ජෙලෙන්ස්කිගේ (Volodymyr Zelensky) නායකත්වයෙන්යුත් යුක්‍රේනයේ (Ukraine) නව පරිපාලනය සමගින් නැවත වරක් යහපත් සමබන්ධතා ගොඩනගා ගැනිමට අවශ්ථා ගෙනදිමක ගැන රුසියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ඩිමිත්‍රි මෙඩවෙඩෙව් (Dmitry Medvedev) ඊයේ ප්‍රකාශ කොට ඇත. ජෙලෙන්ස්කිගේ අති විශිෂ්ථ මැතිවරණමය ජයග්‍රහණයකින් අනතුරුව මෙය රුසියාවෙන් නිකුත් වුනු ප්‍රථම ප්‍රතිචාරය වේ. එම මැතිවරණමය විජයග්‍රහණය යුක්‍රේන් අර්බුදයට ක්ෂණික විසඳුමකට ඇති අපේක්ෂා විදහ දැක්වුනු බව  රුසියන් ප්‍රතිචාරයෙන් තවදුරටත් පැහැදිළි කොට ඇත.