මෙයි මස  2 දායින් අනතුරුව ඉරානයෙන් තෙල් මිලදි ගන්නා රටවල් වලට කිසිදු සහනයක් නොදිමට එ.ජ. තීරණය කරයි

මෙයි මස  2 දායින් අනතුරුව ඉරානයෙන් තෙල් මිලදි ගන්නා රටවල් වලට කිසිදු සහනයක් නොදිමට එ.ජ. තීරණය කර ඇත. ප්‍රකාශණයකින් එම කාරණය තවදුරටත් පැහැදිළි කරන ධවලමන්දිරය, ඉරානයෙන් තෙල් මිලදි ගන්නා රටවල් වලට ලබාදි තිබුනු මෙයි මස 2 දා තෙක් වන කාලසීමාව අවශන් වු විගස ඉන්දියාව, චිනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව සහ තුර්කි යන රටවල් පහට ලැබුනු සහනය අහෝසිවි යන බව යැයි තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. එ.ජ. එම තීරණය නිතිවිරෝදි එකක් ලෙසින් පෙන්වා දෙිමන් ඉරානය ඊට දැඩි ලෙසින් හෙලා දක්වා ඇත.