ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසිනිති පනවයි; පිපුරුමින් ඉන්දිය වැසියන් 8 ක් මරමුවට පත්වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය ඉරුදින උදෑසන පාස්කු දින යාඥා මධ්‍යයේ පල්ලි සහ හොටල් ගණනාවකට එල්ලවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරයත් සමගින් මුළු දිවයින පුරාම බල පැවැත්වෙන විධියෙන් හදිසි නීති අවශ්ථා තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. ජාතික සුරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද ජාතික සුරක්ෂා මණ්ඩලාය හමුවකින් පසුව එම තීරණය රැගෙන ඇත. අද දිනය ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙසින් ප්‍රකාශයට පත්කිරිමකට එම හමුවෙන් තවදුරටත් තීරණය රැගෙන ඇත. ඒ අතරම එම භයංකර බෝම්බ ප්‍රහාර ශ්‍රේණියෙන් මියගිය විදේශිකයින් 31 ක් අතරට ඉන්දිය වැසියන් 8 ක් ඇතුලත්ව ඇත.