දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් වල නායකයෝ ලොක්සභා මැතිවරණයේ ඉදිරි අදියරවල් සඳහා අතිශය උනන්දුවකින් මැතිවරණ ව්‍යාපායන්හි සම්බන්ධ වෙති

 

දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් වල නායකයෝ ලොක්සභා මැතිවරණයේ ඉදිරි අදියරවල් සඳහා අතිශය උනන්දුවකින් මැතිවරණ ව්‍යාපායන්හි සම්බන්ධවි සිටිති. උතුරු මහරාස්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ න්නදුර්බාර්හි මැතිවරණ රැලියකට සහභාගි වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මෙන්ම බි.ජෙ.පි. පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජික නරෙන්ද්‍ර මෝදි මහතා, කේන්ද්‍රයේහි ශක්තිමත් රජයක් ගොඩවනගා ගැනිමට තම පක්ෂයට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලෙසින් ඡන්දදායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ශක්තිමත් රජයක් යටතේ වැදගත් තීරණ ගැනිමට අවශ්ථාව ගෙනදෙචන බව යැයි මෝදි මහතා තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපති රහුල් ගාන්ධිත් මේ දිනවල අතිශය ක්‍රියාශිලිව මැතිවරණ ව්‍යාපාරයනිහි සම්බන්ධවි සිටියි.