ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 13 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශ 2 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 116 ක අද ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදු කෙරේ

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ තෙවන අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 13 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශ 2 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 116 ක අද ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදු කෙරේ. මැතිවරණ කටයුතු සාමකාමිව සහ කිසුදු බාධයකින් තොරව පවත්වා ගැනිම සඳහා එම ඡන්ද කොට්ඨාශ වල සුරක්ෂාව සිරුවෙන් රඳවා තබා ඇත. ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ කාර්‍ය අද පසුවරු 4 ට අවශන් වේ.