කාලගුණ අධ්‍යයන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශණ යටතේ ගොවින්ට හොඳ අස්වැන්නක් නෙලා ගැනිමට හැකිවේ

කාලගුණ අධ්‍යයන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශණ යටතේ මුළු රටපුරාම දේශිය ගොවින්ට හොඳ අස්වැන්නක් නෙලා ගැනිමට හැකිවුනු බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් එස් ඩි අත්‍රි ප්‍රකාශ කොට ඇත. අගනගර නවදිල්ලියේහි ඊයේ පැවැත්වුනු ජාතික කෘෂිකාර්මික සමුළුවක් අමතමින් ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කොට ඇත. ප්‍රාදේශිය භාෂා මාධ්‍යයෙන් පිරි නමාගෙන යන උපදේශන යටතේ දේශිය මිලියන 40 ක පමන ගොවින්ට වාසින් දිනා ගැනිමට හැකිවුන බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. මොබයිල් දුරකථන SMS මාධ්‍යයෙන් ගොවියන්ට එම උපදේශන පිරිනැමිම සිදුකරගෙන යයි.