විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධියට උසස් අධ්‍යයනය අතිශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය බව උප ජනාධිපති එම් වෙන්කයියා නයිදු පවසයි

 

විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධියට උසස් අධ්‍යයනය අතිශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය බව උප ජනාධිපති එම් වෙන්කයියා නයිදු ප්‍රකාශ කොට ඇත. චෙන්නයිහි පැවැත්වුනු උපාධි ප්‍රදානොත්සවක් අමතමින් උප ජනාධිපති නයිදු ඒ අයුරින් ප්‍රකාශකොට ඇත. ගුරුවරුනුත් නවින සංවර්ධන කටයුතු ගැන දැනුවත් විය යුතු බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. තාක්ෂණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉහල නංවා ගැනිමටද අතිශය වැදගත් ආධාරකයක් බව උප ජනාධිපති වරයා තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. නගර සහ ග්‍රාමිය පරතරය මකා දෙමිමටත් නව තාක්ෂණ යොදවාගත හැකි බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත.