66 වන ජාතික සිනමා උළෙලේ සම්මාන ලැබු පිරිසගේ නම් මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කෙරේ

 

66 වන ජාතික සිනමා උළෙලේ සම්මාන ලැබු පිරිසගේ නම් මහ 2019 මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කිරිමට විධිවිධාන යොදවා තිබෙන බව ප්‍රවෘත්ති සහ ගුවන් විදුලි ප්‍රචාර කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. ස්වාධින මණ්ඩලයක් විසින් සිදුකරන එම කාර්‍යයෙන් සිනමා ක්ෂේත්‍රයේහි අද්විතිය සේවාවන් සිදුකොට තිබුනු පිරිසට සම්මාන පුදකිරිම සිදුකරගෙන යයි. රම සම්මාන පුදකිරිමේ උළෙල වාර්ෂිකව අප්‍රේල් මස පැවැත්වේ. කෙසේ නමුදු මෙම වසර මේ දින වල ලෝක් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙමින් තිබෙන හෙයින් එම සම්මාන උළෙල පසුවට කල් දමා ඇත. තවදුරටත් පැහැදිළි කරන ඊට අදාල ප්‍රවෘත්ති සහ ගුවන් විදුලි ප්‍රචාර කටයුතු අමාත්‍යාංශය මැතිවරණමය ආචාර නීති සංග්‍රහය ගැන සළකා බලමින් එවැනි තීරණයක් රැගත් බව යැයි පෙන්වාදි ඇත.