ලෝක් සභා මැතිවරණයේ සතරවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු තිවුර අතට හැරි යයි

 

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ සතරවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් තිවුර අතට හැරිගෙන යන බව යැයි ප්‍රදේශ ගණනාවකින් වාර්තා ලැබි ඇත. මෙම අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 9 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 71 ක ඡන්දදායකයෝ සඳු දින ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමට නියිමතය. දේහපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් වල නායකයෝ ඔවුනොවුන්ගේ පක්ෂ වල අපේක්ෂකයින්ව හඳුන්වාදිමට නිරන්තර ප්‍රයත්නයන්හි නිරතවි සිටිති. මැතිවරණමය සාමායෙන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව පවත්වා ගැනිම සඳහා සුරක්ෂාවද සිරුවෙන් තබා ඇත.