එ.ජා.සං.යේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය සංශෝධනයකට ලක්කොටදිම අතිශය වැදගත් කාරණය වන නමුදු දැනුනුත් එම කාර්‍යය පල්වෙවි තිබෙනවා: ඉන්දියාව

එ.ජා.සං.යේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය (UN Security Council) සංශෝධනයකට ලක්කොටදිම අතිශය වැදගත් කාරණය වන නමුදු දැනුනුත් එම කාර්‍යය පල්වෙවි තිබෙන බව ප්‍රකාශ කරන ඉන්දියාව අෆ්‍රිකානු රටවල් වලට ප්‍රධානත්වය පිරිනැමෙන විධියෙන් එම සුරක්ෂා කවුන්සිලය අද තත්වයට ගැලපෙන විධියෙන් කටයුතු කලයුතු බවත් දැන් අප ජිවත්වන්නේ 1945 වසර නොවන බව තවදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත. ජාතයන්තර බහුපාර්ශිවිකවාදය සහ සාමය සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික දිනය සමරමින් පවත්වන ලද අතිශය ඉහල මට්ටමේ හමුව අමිතමින් එ.ජා.සං. ඉන්දිය රජයේ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් සංජය රානා ඒ අයුරින් ප්‍රකාශ කොට ඇත. එ.ජා.සං.යේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය (UN Security Council) සංශෝධනයකට ලක්කොටදිම අතිශය වැදගත් කාරණයක් වන නමුදු දැනුනුතු එය ඔහේ පල්වෙවි පවතින බව ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කොට ඇත.