එන් අයි එ ඒජන්සියට පාකිස්තානයේ ජෙ ඉ එම් ත්‍රස්තවාද සංවිධානයට අයත් ත්‍රස්තවාදින් දෙදෙනෙක් අත් අඩංගුවට ගැනිමට හැකිවේ

එන් අයි එ (NIA) ඒජන්සිය හෙවත් ජාතික පරික්ෂණ ඒජන්සියට පාකිස්තානය සිට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන ජෙ ඉ එම් (JeM) හෙවත් Jaish-e-Mohammed ත්‍රස්තවාද සංවිධානයට අයත් ත්‍රස්තවාදින් දෙදෙනෙක් අත් අඩංගුවට ගැනිමට හැකිව ඇත. එම කාරණය ගැන මාධ්‍යයට කරුණු දැක්වු එන් අයි එ ඒජන්සිය තන්විර් නොහොත් තන්විර් අහමද් ගානි සහ බිලාල් මිර් නොහොත් බිලල් අහමද් මිර් යන ත්‍රස්තවාදින් දෙදෙනාව ජම්මුවේ කොටබල්වාල් නැමති ප්‍රදේශයෙන් අත් අඩංගුවට රැගත් බව යැයි පෙන්වාදි ඇත. විශේෂ අධිකරණයට පමුණුවාලිමට එම ත්‍රස්තවාදින්ව දින සතක් රිමාන්ද් භාරයේහි රඳවා තබා ඇත.