දිල්ලි ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය  සෙල්සියස් ඩිග්‍රී 43.2 න් ඉහල නැංවේ

අගනගර දිල්ලි ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය  සෙල්සියස් ඩිග්‍රී 43.2 න් ඉහල නැංවි අද දිනය ග්‍රීෂ්මතම දිනය ලෙසින් වාර්තාගතව ඇත. කෙසේ නමුදු හෙට දිනේ පැහැදිලි ආකශයක් දැකගත හැකි වන නමුදු සැඩ සුළං හමාගෙන යාම සිදුවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්නාදි ඇත. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් ඩිග්‍රි 42 සහ 27 අතරට පැවතිමක් ගැන අනාවැකි පලකොට ඇත.