දකුණු බැංගාල බොක්කේ මතුවියහැකි වායු පීඩණය යටතේ සැඩ කුණාටුව හමාගෙන යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි

දකුණු බැංගාල බොක්කේ මතුවියහැකි වායු පීඩණය යටතේ ‘ෆානි’  (Fani)  නැමති සැඩ කුණාටුව හමාගෙන යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඉදිරි පැය 24 න් එවැනි තත්වයකින් බැංගාල බොක්ක අවට සාගරයේහි විශාළ පිඩණයක් ගෙනදිය හැකියයි විශ්වාස කරයි. එවැනි පසුබිමක් යටතේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ අවට ජිවිත්වන පිරිසට සහ ධිවරයින්ටද අනවශ්‍ය කාරණයන් වලින් සාගරයෙන් ඉවත්වි සිටින ලෙසින් අවවාද කොට ඇත. මෙවැනි පසුබිමකින් විශේෂයෙන්ම තමිල්නාදුවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක සහ දකුනු ඉන්දිය අනිත් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ වලටද වර්ෂා පටන සිදුවිය හැකි බව ප්‍රාදේශිය බලධාරියෝ ප්‍රකාශ කොට ඇත.