ප්‍රජා ගුවන් විදුලි ජාලය රට තුළ ව්‍යාප්ත කිරීමට නියමිත බව අයි ඇන්ඩ් බී අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජාවඩෙකර් පවසයි

ප්‍රජා ගුවන්විදුලිය යනු තමන් තුළම සිටින ප්‍රජාවක් බවත් වෙනස් කිරීමේ නියෝජිතයන් බවත් තොරතුරු හා ගුවන් විදුලි අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජාවඩෙකර් මහතා කියා සිටියේ එවැනි ස්ථාන සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට කඩිනමින් අමාත්‍යාංශය සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

 

සමස්ත ඉන්දීය ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථානවල සවන්දෙන්නන් අමතමින් ජාවඩෙකර් මහතා කියා සිටියේ ප්‍රජා ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානවල රූපවාහිනී නාලිකාවලට සමානව ගෙන ඒම සඳහා දැන්වීම් සඳහා ගුවන් කාලය පැයට මිනිත්තු 7 සිට විනාඩි 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට රජය උනන්දු වන බවයි.

 

ප්‍රජා ගුවන්විදුලියෙන් ඔවුන්ගේ වේදිකාවෙන් ප්‍රවෘත්ති විකාශනය කිරීමේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම මත අමාත්‍යවරයා එය සලකා බලන බවට සහතික විය. ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති උවදුර මැඩපැවැත්වීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මූලාශ්‍ර හරහා එය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ඔහු දුම්රිය ස්ථානවලට උපදෙස් දුන්නේය. සමස්ත ඉන්දීය ගුවන්විදුලිය සමඟ එය බෙදාහදා ගන්නා ලෙස ඔහු දුම්රිය ස්ථානවලට ආරාධනා කළ අතර එමඟින් සත්‍යය ළඟා කර ගත හැකි විය.