දේශීය ගුවන් ගමන් 354 ක් බදාදා සවස 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක විය: ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

බදාදා පෙරවරු 12 සිට පස්වරු 5 දක්වා කාලය තුළ මගීන් 47,917 දෙනෙකු රැගත් දේශීය ගුවන් ගමන් 354 ක් රට පුරා ගුවන් තොටුපළවල් විසින් මෙහෙයවා ඇති බව සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය හර්දීප් සිං පූරි මහතා පැවසීය.

මාස දෙකක පරතරයකින් පසු සඳුදා නැවත දේශීය සේවා ආරම්භ වූ අතර එදින රට තුළ ගුවන් ගමන් 428 ක් ක්‍රියාත්මක විය. අඟහරුවාදා ඉන්දියාවේ දේශීය මගී ගුවන් ගමන් 445 ක් ක්‍රියාත්මක විය.