වසා දැමීම COVID-19 පැතිරීමේ වේගය අඩුවීම නිසා බොහෝ හානි වළක්වා ඇත: සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසා ඇත්තේ අගුලු දැමීමෙන් බහුවිධ වාසි ලබා ඇති අතර මූලික වශයෙන් එය රෝගය පැතිරීමේ වේගය අඩු කර ඇති බවයි. සංඛ්‍යාලේඛන හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය විසින් කරන ලද ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, මරණ හා සිද්ධීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් වළක්වා ඇත.

ඒ අතරම, අගුලු දැමීමේ කාලය තුළ, COVID-19 විශේෂිත සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, පරීක්ෂණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම, එන්නත් පර්යේෂණ සහ තාක්‍ෂණික පැත්තේ නිරීක්ෂණ පද්ධති වැඩි සම්බන්ධතා සොයාගැනීම් සමඟ ශක්තිමත් කිරීම, ගෙයින් ගෙට සමීක්ෂණ සහ ආරෝග්‍යා සේතු වැනි මෙවලම් .

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ මරණ අනුපාතය සියයට 2.86 ක් වන අතර ලෝක සාමාන්‍යය සියයට 6.36 ක් බවයි.