සොලමන් දූපතේ රික්ටර් මාපක 6.0 ක භූමි කම්පාවක්

සොලමන් දූපතේ රික්ටර් මාපක 6.0 ක භූමි කම්පාවක් අද උදෑසන සිදු වී ඇත. එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව දිවයිනේ ඊශාන දිගින් කි.මි. 170ක  දුරින් පිහිටා ඇති හොනියාරා නගරයේ කි.මි. 4.0 ගැඹුරින් ප්‍රාදේශීය වේලාවෙන් උදෑසන 2.43 ට මෙය සිදු වී ඇත. සුනාමි අනතුරු නිකුත් කොට නොමැත.