අරුණාචල් ප්‍රෙද්ශයේ සිදු වූ හිම කුණාටුවට බල්ගේරියානුවකු ජීවිතක්ෂයකට. හමුදාව සංචාරකයන් 127ක් බේරා ගනිති

ඊශාන දිග ඉන්දියාවේ අරුණාචල් ප්‍රදේශයේ තවං අසල පිහිටා තිබෙන ඓතිහාසික සෙලා දුර්ග මාර්ගයෙහි සිදු වූ හිම කුණාටුවකින් බල්ගේරියානු කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයකට පත්ව ඇති අතර, හමුදාව තවත් සංචාරකයන් 127ක් බේරා ගෙන ඇත. මෙය සෙනසුරාදා මධ්‍යාහ්නයේ දී සිදු වී ඇත.