ලිබියාවේ වෙරළ අසළින් සාංක්‍රමණිකයන් 3000ක් බේරාගත් බව ඉතාලි ආරක්ෂක අංශය පවසයි.

ලිබියාවේ වෙරළ අසළින් සාංක්‍රමණිකයන් 3000ක් ඊයේ බේරාගත් බව ඉතාලි ආරක්ෂක අංශය පවසයි. ඔවුන් මධ්‍ය ධරණි සාගරය පසු කරමින් යුරෝපයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ බව වැඩිදුරටත් හෙළි වී ඇත.