හිමාචල් හි පැවති 2017 අල්-නගාහ්- II ඉන්දු-ඕමාන් හමුදා අභ්‍යාසය අවසන් වේ

හිමාචල් ප්‍රදේශයේ බක්ලෝහි පැවති 2017 අල්-නගාහ්- II ඉන්දු-ඕමාන් හමුදා අභ්‍යාසය අද අවසන් විය. දෙරටේ හමුදා සහයෝගිතාවය ශක්තිමත් කිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබුණි.