ඉන්දීය කතෝලික පූජකවරයෙකුට මෙල්බෝන්හි දී අමානුෂික පිහි ඇණුමක්

ඉන්දීය කතෝලික පූජකවරයෙකුට ඔෂ්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බෝන්හි දී අමානුෂික පිහි ඇණුමකට ලක් වූ අතර, ඔහු ඉන්දියානුවෙකු නිසා එම ආගමික කාර්යයට යෝග්‍ය නොවන්නේ යැයි ප්‍රකාශ කරමින් අපරාධකරුවා ඔහුගේ ගෙලට පිහිපහර එල්ල කොට ඇත.