ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය ඉස්ලාමාබාදයේ PIC හමුවක් පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය ඉස්ලාමාබාදයේ PIC හෙවත් ස්ථාවර ඉන්දුස් කොමිසමේ හමුවක් අද පැවැත්වීමට නියිමිතය. මෙම දෙදිනක හමුවීමට සහභාගි වීම සඳහා සාමජිකයන් දස දෙනෙකුගෙන් යුත් ඉන්දීය නියෝජිත කණ්ඩායමක් ඊයේ ඉස්ලාමාබාදයට ළඟා වූහ.