ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තර දියමන්ති වෙළඳ කේන්ද්‍රයක් බවට පත් කිරීමට රජයේ ඉලක්කයක් බව අගමැති මෝදි පවසයි.

ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තර දියමන්ති වෙළඳ කේන්ද්‍රයක් බවට පත් කිරීමට රජයේ ඉලක්කයක් බව අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි පවසයි. මුම්බයි හි පැවැත්වෙන එම ජාත්‍යන්තර දියමන්ති සමුළුවට ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ වීඩියෝ ඇමතුමකින් එතුමන් එම අදහස පළකොට ඇත.