ඕස්ට්‍රේලියාව, පුරවැසි භාවය පිළිබඳ ක්‍රියාවලිය වෙත ප්‍රධාන වෙනස්කම් ගෙන එයි.

සිය සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය වෙත කෙරෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඔස්සේ, ඕස්ට්‍රේලියාව, පුරවැසි භාවය පිළිබඳ ක්‍රියාවලියට ප්‍රධාන වෙනස්කම් සිදු කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අගමැති, මැල්කම් ටර්න්බුල් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, පුරවැසි භාවය අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් හට ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව සම්බන්ධයෙන් හා ඕස්ට්‍රේලියානු අගයන් හඳුනාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ ඉතා අසීරු පරීක්ෂණයන් වෙත පෙනී සිටීමට සිදුවනු ඇති බවයි.