ඕස්ට්‍රේලියාව පුරවැසි භාවය පිළිබඳ ක්‍රියාවලියට ප්‍රධාන වෙනස්කම් සිදු කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියාව සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය වෙත සිදු කෙරෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් මගින්  පුරවැසි භාවය ලබා ගැන්ම වඩා අසීරු කරනු ඇත.