ඇමෙරිකානු උප ජනාධිපති, මයික් පෙන්ස්, සිඩ්නි වෙත පැමිණේ; කලාපීය ආරක්ෂාව හා වෙළඳාම න්‍යාය පත්‍රයේ ඉහළින් තැබේ.

කලාපීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්වීම් හා වෙළඳාම යන කරුණු වෙත අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇතැ’යි අපේක්ෂා කෙරෙන සංචාරයක් සඳහා ඇමෙරිකානු උප ජනාධිපති, මයික් පෙන්ස්, අද රාත්‍රී සිඩ්නි නුවරට පැමිණේ.