ඇමෙරිකානු ජනාධිපති, ට්‍රම්ප්, උතුරු කොරියානු උවදුර සම්බන්ධයෙන් චීනය ගනු ලබන ප්‍රයත්නයන් අගය කරයි.

සතුරු ප්‍රහාර වැලැක්වීම පිණිස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට එරෙහිව ඉතා බලවත් ලෙස කලින් පහර දෙනු ඇති බවට උතුරු කොරියානු රාජ්‍ය මාධ්‍ය විසින් කළ අනතුරු ඇඟවීමට පසු, උතුරු කොරියානු උවදුර පාලනය කිරීම සඳහා චීනය ගනු ලබන උත්සාහයන් ඇමෙරිකානු ජනාධිපති, ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, අගය කරයි.