බිහාර් මහ ඇමති, නිතිෂ් කුමාර්, සෝනියා ගාන්ධි හමුවේ; ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත්කරන මෙන් ඉල්ලා සිටී.

බිහාර් ප්‍රාන්ත මහ ඇමති හා ජේ.ඩී.යූ. හි ප්‍රධානියා වන නිතිෂ් කුමාර්, ඊයේ නව දිල්ලියේ දී කොංග්‍රස් පක්ෂ සභාපති, සෝනියා ගාන්ධි සමඟ පැවති හමුවක දී ජනාධිපති ධූරය සඳහා පැවැත්වෙන මැතිවරණයේ දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත්කරන මෙන් ඉල්ලා සිටී.